Praca dla psychologa w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2020

I. Zamawiający:
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne 44-238 Czerwionka – Leszczyny
ul. Przedszkolna 1 w ramach zadań Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowanych na podstawie porozumienia
NR MEN/2017/DWKI/1636, zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Rybnickim

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.
2. Zakres obowiązków.
Do zadań specjalisty będzie należało w szczególności:
– przeprowadzenie diagnozy psychologicznej,
– opracowanie indywidualnego programu dla każdego dziecka
– prowadzenie zajęć specjalistycznych według harmonogramu,
– przekazywanie porad i wskazówek dla rodziców do bieżącej pracy z dzieckiem.
– bieżące dokumentowanie pracy z dzieckiem zgodnie z przyjętymi w Ośrodku wzorami,
– dokonywanie oceny postępów dziecka i opracowywanie wskazówek do dalszej pracy,
– sporządzanie specjalistycznych opinii.
– przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby spełniające niżej wymienione wymagania: — wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;
– kwalifikacje pedagogiczne
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa

III. Termin i realizacja zamówienia:
Usługi będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku według zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły harmonogramu, w okresie od 27.01.2020r do 31.12.2020 roku w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach
ul. Przedszkolna 1, w maksymalnym wymiarze 362 godzin. Zespół Szkół Specjalnych zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich godzin usług. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a Zespołem Szkół Specjalnych im. W. Sherborne nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby wykonanych godzin z uwzględnieniem stawki godzinowej podanej w ofercie. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej faktury lub rachunku oraz miesięcznego zestawienia czasu pracy i podjętych czynności obejmującego: opis czynności, czas poświęcony na wykonanie czynności i datę jej wykonania. Zamówienie jest finansowane w całości z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
– wypełniony formularz oferty- zgodnie z załącznikiem 1;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
– podpisane przez oferenta oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa zgodnie z załącznikiem 2;
– podpisane przez oferenta oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia oferty, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zapytania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 roku.”

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta psycholog” w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1.
2. Termin składania ofert upływa 24.01.2020 roku o godzinie 9.00.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert:
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Podana cena obejmować powinna wszystkie koszty wykonania zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążą oferenta.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.01.2020r. o godzinie 10.00
O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się:
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr telefonu 32 4312991.

Skip to content