Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

zorganizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego

uruchomiono w poniższych lokalizacjach

 

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku ( ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik),
    pokój nr 322 ( II piętro)
    w dniach poniedziałek –  piątek, w godz. 08.00 – 12.00, w każdym z tych dni.
     Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.

2) W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
    ( ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka – Leszczyny)
    w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 13.00 – 17.00, we wtorek 7:30 - 11:30.  
    Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni.

3) W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku ( ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik)
    pokój nr 8 ( parter)
    w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.
    Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”,
    z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.
    Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udziela radca prawny lub osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Uwaga!

I. Z pomocy prawnej może korzystać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. nie ukończyła 26 lat;
 6. ukończyła 65 lat;
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

II. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:

 1. pkt I ppkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. pkt I ppkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. pkt I ppkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. pkt I ppkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. pkt I ppkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. pkt I ppkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie. Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba uprawniona, o której mowa wyżej w pkt I ppkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osobie uprawnionej, o której mowa wyżej w pkt I ppkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt I ppkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt II pkt 1-5. Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

III. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach