Kwalifikacja wojskowa 2013r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2013 roku

 

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2013 roku

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 26 marca 2012r. Dz. U z 2012r., poz. 461 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013r. (Dz. U.        z 2012r., poz.1358) informuję co następuje:

1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się:

  1. a)mężczyzn urodzonych w 1994 roku,
  2. b)mężczyzn urodzonych w latach 1989–1993, którzy nie posiadają określonej

      kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

  1. c)osoby urodzone w roku 1992 i 1993, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa              po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy            z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2.1 Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

kobiety urodzone w latach 1989—1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub                    uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa                  w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.                Nr 54, poz. 321);

2.2 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta               i gminy: Czerwionka – Leszczyny; gmin: Gaszowice, Jejkowice, Lyski               i Świerklany przeprowadzona zostanie w Rybniku przy ul. Piłsudskiego Nr 2 (budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień)

w okresie od dnia 2 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2013r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 800   do   1600.

 

4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. a)wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

     dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,         jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu           nie było możliwe,

  1. b)powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1bo powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. c)wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

  1. a)wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

     dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,         jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu           nie było możliwe,

  1. b)powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust. 1bo powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. c)wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy            z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia                       21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach