Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
zorganizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego uruchomiono w poniższych lokalizacjach

1) W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku ( ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik),
pokój nr 322 ( II piętro) -
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 – 12.00, w każdym z tych dni.
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci oraz radcy prawni.

2) W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
( ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka – Leszczyny)
w dniach poniedziałek godz 8.00-12.00, wtorek, środa, czwartek, w godz. 12.00 – 16.00,
w piątek godz. 13:00 - 17:00.
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”,z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej, może udzielać osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

3) W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku ( ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik)
pokój nr 8 ( parter)
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska, 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punkcie powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej, może świadczyć osoba o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Uwaga!
Z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego może korzystać osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnionej, o której mowa wyżej:

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Powiat w liczbach

polska w liczbach