Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  • Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość położona na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Gaszowice, obręb Szczerbice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o pow. 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GL1Y/00060493/2.
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, dobrze zlokalizowana przy głównej trasie prowadzącej do Lysek, posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia, zabudowana ok. 20-letnim wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym.
  • Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na podstawie uchwały Rady Gminy Gaszowice nr XXXV/244/2005 z dnia 15 marca 2005 r. głoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 52 poz. 1355 z dnia 2 maja 2005 r. nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu I –  N/U.
  • Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 64 300,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100 ). Cena nie obejmuje podatku VAT. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.
  • Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  • Zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości osobie spełniającej warunki zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni ( od dnia 24 marca 2015 r. do dnia 13 kwietnia 2015 r.) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rybniku, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gaszowice.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod nr tel. (32) 4161317 lub 4161332.

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Ostrzeżenia konsumenckie

10003609

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Powiat w liczbach

polska w liczbach