Debata o klimacie w Starostwie Powiatowym w Rybniku (27 lutego 2013r.).

Debata klimatyczna_1127 lutego 2013r. odbyła się w Starostwie Powiatowym w Rybniku debata klimatyczna w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Patronat nad debatą objął Minister Środowiska oraz Starosta Rybnicki. Spotkanie otworzył Pan Starosta Damian Mrowiec oraz dr Andrzej Kassenberg przedstawiciel Instytutu Na Rzecz Ekorozwoju. Na ręce Pana Starosty został przekazany list Ministra Środowiska Marcina Korolca. Minister w liście podkreślił jak ważne jest dyskusja w celu wypracowania sprawnego systemu reagowania na zmiany klimatu.

W spotkaniu udział wzięli poseł na sejm Pan Marek Krząkała, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Urzędów Gmin znajdujących się w Powiecie Rybnickim oraz Urzędu Miasta Rybnika, dyrektor biura Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny, przedstawiciel Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, Sanepidu, reprezentanci organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy Rozwoju Górnego Śląska, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenie Lyskor, radni Powiatu Rybnickiego w osobach Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Tokarza oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Eugeniusza Adamca oraz  przedsiębiorcy mający siedzibę na terenie powiatu i miasta Rybnika.
Debata miała na celu wypracowanie społecznych założeń do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju, czyli strategii rozwoju przy założeniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzeniem do debaty była prezentacja moderatora Wojciecha Kłossowskiego o przyczynach, skutkach i zmianach klimatu oraz zaprezentowano uczestnikom film Tydzień z dobrym klimatem", w którym przedstawiono działania podejmowane w różnych miejscach Polski na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych tj. termomodernizacje budynków, montaż kolektorów słonecznych.
Debatę w drugiej części spotkania prowadzili moderatorzy Agnieszka Czachowska i Wojciech Kłosowski przy współudziale eksperta dr Andrzeja Kassenberg. W toku debaty uczestnicy podzieleni na trzy grupy wskazywali zagrożenia i szanse Powiatu Rybnickiego wynikające ze zmian klimatu oraz polityki unijnej. Najczęściej wśród zagrożeń podawano brak świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzrost zachorowalności ludzi, niską emisji, szanse natomiast widziano w nowych technologiach wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii, integracji społeczeństwa wokół celów ekologicznych, możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Po tym etapie uczestnicy przedstawiali swoją wizję gospodarki powiatu w 2030r. Z przedstawionych propozycji uczestników debaty wybrano w drodze głosowania najważniejsze, najciekawsze pomysły dla powiatu. Były to: wykorzystanie wód geotermalnych i wód odpadowych kopalń, nowoczesne budownictwo oraz ład przestrzenny i zieleń. Dla tych tematów szukano zasobów i instrumentów do realizacji. Wypracowane w ramach debaty założenia powiatowego programu Niskoweglowego rozwoju zostaną przekazane na ręce Starosty. Założenia z naszej debaty oraz z debat w innych powiatach zostaną przedstawione jako raport do Ministerstwa Środowiska w celu opracowania rozwiązań, które pozwolą na lepsze kształtowanie polityki klimatycznej na poziomie ministerstwa, tak aby odpowiadała potrzebom na poziomie lokalnym.

 • Debata klimatyczna_1
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 746
 • Debata klimatyczna_2
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 770
 • Debata klimatyczna_3
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 785
 • Debata klimatyczna_4
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 778

Klauzula informacyjna

rodo

Gmina z dobrą energią

dobra energia

Nie truj sąsiada!

Rzecznik Konsumentów

rk

Pliki do pobrania

pliki do pobrania naglowek mobile

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer mod

logo subregion

Powiat w liczbach

polska w liczbach